Saturday, December 28, 2013

అర్జునుడు - XII

చేపలలో చేపలా ఈదుతున్నాడు అర్జున్. అతనికి చెయ్యవలసినది తెలుస్తోంది. తాను అర్జునుడినే అని పూర్తిగా నమ్మాడు ఇప్పుడు.

ఈదుతూ ఒక దీవిని చేరుకున్నాడు. ఆ దీవి నిండా ఆర్మీ ఉంది. అర్జున్ ఇంకా నీళ్ళల్లోనే ఉన్నాడు. అక్కడే దగ్గరలో నేల మీద తిరుగుతున్న ఒక సోల్జర్ ని కాలు పట్టుకుని నీళ్ళల్లో ముంచి చంపివేశాడు అర్జున్. అతని బట్టల్లో పైకి లేచి, లోపలకి భవనం వైపుగా వెళ్తున్నాడు అర్జున్. వెళ్తూ అక్కడి పరిస్థితిని అంతా చూస్తున్నాడు. ఎత్తైన compound wall, పైన వైర్ ఫెన్సు, మొత్తం అంతటికీ ఒకటే ఎత్తైన entrance. మిలిటరీ స్టైలు లో అంతా కాంక్రీట్ తో కట్టి ఉంది ఆ ప్లేస్ అంతా.

ఒక్కొక్కరినీ చంపుతూ లోపలకి వెళ్తున్నాడు అర్జున్. లోపల ఎత్తైన ఫ్లోర్ లోని రూం లో కూర్చుని ఇది చూస్తున్నాడు రఘునాథ్, ఇంటర్కం టీవీ లో వస్తోంది ఇది అంతా. నవ్వుతూ, ఎవరికో ఇంటర్కం ఫోన్ చేసాడు అతను. అర్జున్ ఒక ఎత్తైన ద్వారం వద్దకి రాగానే, ద్వారం దాటి ముందుకి వచ్చారు, రెండు files లో ఉన్న కొన్ని వందల మంది గన్ soldiers, అర్జున్ కి ఎదురుగా. ద్వారం పైన ఉన్న TV లో రఘునాథ్ వచ్చాడు.

రఘునాథ్: (అర్జున్ కేసి చూస్తూ...) ఏరా, వీల్లెవరో తెలుసా, మూడు వందల మంది, ఏదో పెద్ద వీరుడివట గదా? గన్స్ తోనే కాదు, ఫెన్సింగ్ ఇంకా చాలా వాటిల్లో experts వీళ్ళు. ఎరా, చచ్చి పోతావు కదరా... (నవ్వుతూ అన్నాడు). (ఈ సారి సీరియస్ గా...) రేయ్ ..., కాకమ్మ కధలు చెబితే వినడానికి నేనేమయినా కోయాడ్ని అనుకున్నావు రా... ఆర్జునుడివట..., ఏ యుద్ధం లో అయినా గెలుపు తెచ్చే విజయుడివట. (వాయిస్ పెంచుతూ...) దమ్ముంటే వీల్లని దాటి ముందుకి రారా, దమ్ముంటే, రేయ్. (తన సోల్జర్స్ కేసి చూసి ...) బాయ్స్, ఫినిష్ హిం ఆఫ్! (Intercom  కనెక్షన్ కట్ అయ్యింది).

ఈ సారి సోల్జర్స్, గన్నులు వదిలి స్వొర్ద్స్ పట్టుకున్నారు. మూడు వందలమంది ఒకే సారి అర్జున్ మీదకి లంఘించారు. అర్జున్ ఒక్క సారి కళ్ళు మూసుకున్నాడు. అద్వితీయమైన వేగం తో కదులుతూ, వాళ్ళని ఒక్కొక్కరుగా చంపేసాడు అర్జున్. ఇప్పుడు కళ్ళు తెరిచాడు అతను. ఒక్కొక్కరినీ చంపుతూ రఘునాథ్ ఛాంబర్ లోకి ఇంచుమించుగా వచ్చేసాడు. రఘునాథ్ కి ఏమి చెయ్యాలో తెలియడం లేదు, చెమటలు పడుతున్నాయి అతనికి.

ఛాంబర్ లోకి వచ్చే లిఫ్ట్ ఎక్కాడు. లిఫ్ట్ దిగగానే ఒక 20 మంది సైనికులు, లిఫ్ట్ ఓపెన్ అవ్వడానికి వెయిట్ చేస్తున్నారు గన్స్ తొ. లిఫ్ట్ ఓపెన్ అయ్యిన్ది. గన్స్ తో మొత్తం అంతా జల్లెడ పట్టినట్టు, కాల్చారు. తన శరీరానికి తగిలిన బుల్లెట్లని చేతితో తీసేస్తూ వచ్చాడు అర్జున్ ముందుకి. ఈ లోపులో ఒక రెండు boomerangs ప్రయోగించి అందరినీ చంపాడు అర్జున్. ఒక టేబుల్ వెనకాల నక్కిన రఘునాథ్, ఇప్పుడే అర్జున్ ని ఒక సారి చూసాడు.

వచ్చి రఘునాథ్ కి ముందు కూర్చున్నాడు అర్జున్. రఘునాథ్ టేబుల్ మీద క్యూబన్ చిగార్స్ పెద్దవి ఉన్నాయి. వాటిల్లో ఒకటి తీసుకుని, అర్జున్.

అర్జున్: అలవాటుందా, చాలా బావుంటాయట కదా! (ఒకటి తీసి వెలిగించాడు. పీలుస్తూ, ఏదో చెప్తూండగా ...).

రఘునాథ్: చూడు, నువ్వెవరో నాకు తెలీదు. కాని definite గా ఒక spy network నించి వచ్చి ఉంటావు. నువ్వు నన్ను వదిలేస్తే, నీకు కావలసినంత డబ్బు ఇస్తాను. నీకు ఏమి కావాలి? పోనీ ఇండియా ని నీ కింద ఉంచుకుంటావా? ఆ? నీ దేశం కదా?

ఇది చెప్తున్నంత సేపూ, అర్జున్ రఘునాథ్ కేసి తీక్షణం గా చూస్తున్నాడు. చెప్పడం అయిపోగానే, అతని కేసి ఆపు చేసి, వెనకాల ఉన్న బోర్డు  కేసి చూసాడు అర్జున్.

అర్జున్: Approach కరక్టే, కాని చిన్న తప్పు ఉంది. (బోర్డు  మీద ఉన్న equation కేసి చూస్తూ అన్నాడు అర్జున్).

రఘునాథ్: (ఒక సారి, అర్జున్ కేసి చూసాడు, మళ్ళీ అతను చూపించిన వైపు బోర్డు కేసి చూసాడు, మళ్ళీ అర్జున్ కేసి చూస్తూ ...) ఏ ... ఏంటి? (కొంచెం చిరాగ్గా అన్నాడు  రఘునాథ్).

అర్జున్: (లేచి వెళ్లి బోర్డు దగ్గరి chalk piece తీసాడు అర్జున్. కొంత పార్టు ఎరేస్ చేసి ..., టర్మ్స్ re-group చేసాడు. చివరికి, Schroedinger wave equation తో ముగించాడు. Proof కంప్లీట్ అయ్యింది).

ఇది చూస్తున్న రఘునాథ్ ...

రఘునాథ్: హ ... హహ ... అయ్యిపోయింది .... ప్రూఫ్ అయ్యిపోయింది .... మై గాడ్ .... ఆహా హ్హా హా ... అయ్యిపొయింది.

రఘునాథ్: మై గాడ్, it is unbelievable! (అర్జున్ కేసి తిరిగి ...) ఒరేయ్, ఇరవై అయిదు సంవత్సరాల నించి ఒడ్డున పడ్డ చేప పిల్ల లా కొట్టుకుంటున్నాను రా ... ఎలా చేసావు రా ... (ఇహ లోకం లోకి ఇప్పుడు వచ్చాడు రఘునాథ్. అర్జున్ తో తనే మళ్ళీ ...) నువ్వెవడివి రా... ను .. ను .. నువ్వు ... మనిషివా? దేవుడివా... రాక్షసుడివా (ఈ సారి గొంతు పెంచి ...) ఎవరు  నువ్వు?

అర్జున్: I am a Demi God! పాండవులలో మూడవ వాడిని, ఇంద్ర దేవుని పుత్రుడిని, ప్రపంచానికొక్కడే
వీరుడిని, (ఈ సారి గొంతు పెంచి ...) అర్జునుడ్ని.

రఘునాథ్: (coat లోనించి గన్ను బయటకి తీస్తూ, గట్టిగా...) Nonsense. 

రఘునాథ్ తీసిన గన్ ని ఎడం కాలితో కుడి వైపుకి తన్నాడు ఆర్జున్. ఫైట్ లో ఈజీ గా defeat చేసాడు అతన్ని అర్జున్. తనని గన్ తో చంపబోతున్న అర్జున్ తో, రఘునాథ్...

రఘునాథ్: ప్లీజ్ నన్ను వదిలేయ్ ... (మళ్ళీ గట్టిగా...) ముందు అటు చూడరా రేయ్ ... (కుడి వైపుకి చూపించాడు).
(ఒక స్టీల్ తో చేసిన గది ఒకటి ఉంది అక్కడ). Titanium తో మీటరు మందం తో చేసిన గది రా అది. అందులో ఇవాల్టి target దేశాల కోసం మిస్సైల్ consoles ఉన్నాయి. అందులో నీ దేశం India  కూడా ఉంది. దాని డోర్ లాక్ ఎవరి వల్లా ఇంక తెరుచుకోదు (ఒక బటన్ నొక్కి, వెకిలి నవ్వు నవ్వుతూ ఉన్నాడు).

ఈ మాటలు వింటూనే రఘునాథ్ కాలర్ వదిలాడు అర్జున్.

రఘునాథ్:  ఇంకా రెండు నిమిషాలే ఉంది (వెకిలి నవ్వు ఆపి పరుగు లంకించాడు రఘునాథ్).

అర్జున్ ఆలోచనలో పడ్డాడు.

రఘునాథ్ తో పాటు ఒక డజను మంది philippines మిలిటరీ అధికారులు, ఆ దీవి వదిలి కొంచెం దూరంలో ఉన్న ఇంకో దీవిలోకి బోట్లో బయలుదేరారు.

అర్జున్ ఆలోచన లోనించి బయటికి వచ్చాడు. అర్జున్ analysis ప్రకారం ఈ కింది విషయాలు గమనించాడు.

1. ఈ దీవె రఘునాథ్ పరిశోధనలు చేసిన దీవి. (తను వచ్చే దారిలో, గ్లాస్ డోర్స్ వెనకాల laboratories  ఉండటం చూసాడు).
2. అంటే, తన దీవిలో ఉన్న మెటల్ ఈటింగ్ bacteria ఈ బిల్డింగ్ లోనే ఎక్కడో ఉండాలి.
3. ఆ బాక్టీరియా ని వదిలితే, టైటానియం గదిని తిని, టైం లో మిస్సైల్ consoles చేరుకునేందుకు అవకాశం ఉంది.

ఇక ఆలస్యం చెయ్యకుండా బిల్డింగ్ అంతా గన్స్ తో కాల్చడం మొదలు పెట్టాడు అర్జున్. ఇష్టం వచ్చిన చోటు బిల్డింగ్ అంతా కాలుస్తూనే ఉన్నాడు. తర్వాత, Flame Thrower guns యూజ్ చేసి, మొత్తం అంతా నిప్పు పెట్టాడు. అంత నిప్పు మధ్యలో, titanium రూం పక్కన పద్మాసనం వేసుకుని, ధ్యానం చెయ్యడం మొదలు పెట్టాడు అర్జున్.

రఘునాథ్: (బోటు లో వెళ్తూ...) నిప్పుతో కాలదు రా అది (వెకిలి నవ్వు నవ్వుతూ...)

Cold Storage లో ఉన్న ఆ bacteria ఈ నిప్పు వేడికి, ఐస్ కరిగి బయట పడింది. తీవ్రమైన వేడిలో ఉన్నాడు అర్జున్. బిల్డింగ్ అంతా కొద్ది సేపట్లో కరగడం మొదలు పెట్టింది. తన టైటానియం రూం కరగడం మొదలు పెట్ట గానే లేచాడు అర్జున్.

అగ్ని స్నానాలు చేసిన వాడిలా లేచాడు ఆర్జున్. తనకు పట్టిన చెమట విదిలించి, కరక్ట్ టైములో, ఆల్రెడీ కరిగిపోతున్న console లో access చేసి, బటన్స్ నొక్కి ఆఫ్ చేసాడు అర్జున్.

ఇక్కడ బోటులో వెళ్తున్న రఘునాథ్ తన చేతి వాచ్ చూసుకుని, కరక్ట్ టైం లో ఏమి అవ్వకపోవడం తో disappoint అయ్యాడు.

అవతలి ఒడ్డు కి చేరుకున్నారు రఘునాథ్ అండ్ పార్టి. తీరం లోని ఇసకలో పరిగెట్టడం మొదలు పెట్టారు.

ఇవతల వైపు హెలిపాడ్ (ఎత్తైన ప్రదేశం) లోకి వచ్చాడు అర్జున్. వెనకాల నిప్పుల్లో బిల్డింగ్. అర్జున్ చేతిలో విల్లు బాణాలు.

తనతో పరిగెడుతున్న ఇద్దరు అధికారులు బాణాలకి ఒరగడం చూసాడు రఘునాథ్. తీవ్రం గా పరుగు పెట్టడం మొదలెట్టాడు రఘునాథ్. ఇంకొంచెం సేపట్లో చెట్లున్న ప్లేస్ లోకి వెళ్ళాడు రఘునాథ్. తమని చూడటానికి చెట్లు అడ్డం కాబట్టి, తమని చంపలేడని రఘునాథ్ వెకిలి నవ్వు మొదలెట్టాడు.

అర్జున్ చేతిలోని విల్లు బాణాలు చూసుకున్నాడు. కళ్ళు మూసుకుని, ఒక angle లో పైకి ఎత్తి, ఎడమ వైపు గా ఎక్కు పెట్టి బాణం వదిలాడు అర్జున్. తర్వాత, కళ్ళు తెరిచాడు. అతని మొహంలో చిన్న నవ్వు.

తన తో వచ్చిన వాళ్ళు చెట్ల మధ్యలో బాణాలకు బలి కావడం చూసి నమ్మ లేనట్టు తల ఊపాడు రఘునాథ్, అతని నవ్వు ఒక క్షణం ఏడుపు గా మారింది.

తనతో వచ్చిన వాళ్ళందరూ, చనిపొయారు. కొంచెం దూరం పరిగెత్తిన రఘునాథ్ ఒక ఇసుక ప్రదేశం లోనికి వచ్చాడు. అక్కడ కొంచెం దూరం లో ఒక బంకర్ (భూ గృహం) ఉంది. అటుగా పరిగెత్తాడు రఘునాథ్. కొంచెం దూరం పరిగెత్తి, దాని తలుపు తీసాడు.

మరు క్షణం, మెట్ల మీదుగా వెళ్తున్నాడు రఘునాథ్. మెట్లు దిగి, ఒక చోటికి చేరాడు. తన పరుగు ఆపి, నిశ్చింత గా ఊపిరి తీసుకున్నాడు రఘునాథ్. మరు క్షణం ఏడుపు మొదలెట్టాడు. తన కళ్ళు మూసిన రఘునాథ్ కి ఒక దృశ్యం కనిపించింది. తను బంకర్ డోర్, తీసిన క్షణం ఒక బాణం తన కడుపులోనికి దిగడం చూసాడు రఘునాథ్.

తన పొట్ట లో దిగిన బాణం కేసి చూసుకుని ఏడుపు మొదలు పెట్టాడు రఘునాథ్. కొద్ది సేపటి లో చనిపోయాడు ఆ ప్రపంచ పాలకుడు.

విల్లు బాణాలతో నిలబడిన అర్జున్ ఒక చిన్న ఊపిరి పీల్చాడు. కళ్ళు తెరచిన అతనికి, ఎదురుగా హెలికాప్టర్ లో అతని కేసి చూపిస్తున్న శైలజ కనిపించింది. చెయ్యి ఊపడం మొదలు పెట్టింది శైలజ, అర్జున్ కేసి చూపిస్తూ, రెండో చేతితో. హెలికాప్టర్ పైలట్ తో ఏవో మాట్లాడుతోంది తను. సమయం తెల తెల వారుతోంది.

SWAT టీం కొంత మంది, Ambulance తో కొందరు, హెలికాప్టర్స్, బోట్స్ నించి దిగారు. చెమట తో తడిసిన, అర్జున్ చుట్టూ wet towels కప్పారు, అర్జున్ కూలబడ్డాడు. ఇదంతా టీవిలో ఆశ్చర్యం గా చూస్తున్నారు రాజీవ్ వాళ్ళు.

-- 2--

శంషాబాద్ విమానాశ్రయం లో దిగారు అర్జున్, శైలజ. వాళ్ళని చుట్టూ ముట్టిన మీడియా లోంచి, ఒక వైపు గా వెళ్ళాడు అర్జున్. అక్కడ ఆడ వేషం లో ఉన్నాడు రాజీవ్.

అతని వైపు వెళ్తూంటే, మీడియా ని కవర్ చేసింది శైలజ. మీసం తో ఆడ వేషం లో ఉన్న రాజీవ్ ని పట్టుకున్నాడు అర్జున్.

రాజీవ్: ఏమి లేదు రా, కళ్ళ జోడు నీకు లేదు కదా, కనబడుతుందో లేదో అని చిన్న test.

రాజీవ్: (తనని చిన్న గా కొట్ట బోతున్న అర్జున్ తో...) వద్దు రా మహా వీర! కొట్టద్దురా!

విమానాశ్రయం నించి బయటకి వచ్చిన అర్జున్ ని, తమ భుజాల మీద మొయ్యడం మొదలు పెట్టారు రాజీవ్ తో వచ్చిన అతని friends. పక్కగా శైలజ నడవడం మొదలు పెట్టింది.

-- (సమాప్తం) --

Friday, April 19, 2013

వల్లి - II

పండు: అమ్మయ్య, శుభ్భరం గా తినేశాం, ఇప్పుడు కాసేపు కునుకు తీస్తే సరి.

Watchman: (మధ్యాహ్నం ఒంటిగంటకి పార్కులో పడుకుంటున్న పండుని చూసి ...) అరె ఓయ్! ఏం చేస్తున్నావ్, పార్కు ఇప్పుడు క్లోజు తెల్సా.

పండు: (ఇటు వైపు తిరిగి ...) మనకెప్పుడూ ఒపెనే నెహె ...! (అటు తిరగబోతూ, మళ్ళీ ఒక సారి ఇటు తిరిగి ...) తాతా గుర్తుంచుకో, ఈ పండు పని మొదలెడితే ఏదయినా ఒపెనే, ... ఆ ... ఒపెనే

Watchman: (తనలో ఏదో చెప్పుకుంటున్న పండు నించి అటు వైపు తిరిగి) హయ్యో! ఎట్లాంటి వాల్లోస్తారో ఈ పార్కుకి!

Watchman వెళ్ళిపోయాడు.

-- 2 --
పండు: నన్నొదిలెయ్యండి నేను దొంగని కాదు. (పోలీసులతో దూరంగా ..., చేతిలో ఒక పర్సుతో ...)

పోలీసాడు: ఆగరా దొంగ వెధవా ...

పండు: (పరిగెడుతూ, పరిగెడుతూ రైల్వే స్టేషన్ లోకి వెళ్ళాడు ... అక్కడ ఏదో ఒక platform లో ఉన్న ఏదో ఒక ట్రైన్ ఎక్కి బతుకు జీవుడా అని ఊపిరి పీల్చుకున్నాడు).

తీరా ఎక్కాక తెలిసింది, అది రాజస్తాన్ వెళ్ళేదని. 

Saturday, March 9, 2013

For all those who doubt reality (did you watch Inception?), here is a treat to the eyes. These eerie paintings are from the era of Surrealism (having an oddly dreamy quality). Found these paintings today and wanted to share them with you.

Presenting, "The edge of reality".

   Saturday, January 26, 2013

అర్జునుడు - XI

    అర్జున్ కి ఇప్పుడు అంతా అర్ధం అవుతోంది. తాను మొదట బ్రహ్మశిరోనామకాస్త్రం ప్రయోగించడం, తర్వాత జరిగిన ఘోర విలయం, కన్యా కుబ్జం, అశ్వత్థామ ప్రయోగించిన బ్రహ్మాస్త్రానికి బలి అవ్వడం అతనికి ఇప్పుడు కళ్ళకి కట్టినట్టు కనిపిస్తోంది. ఇందాకా రాజ గురువు తన నుదుట విభూతి పూసినప్పుడు, ఇంకా మిగిలింది కూడా అర్ధం అయ్యింది తనకి. అసలు జరిగిందేమిటంటే,

    అర్జునుడు బ్రహ్మాస్త్రం ఉపసంహరించాక, కృష్ణుడి ద్వారా అశ్వత్థామ అదే అస్త్రం ప్రయోగించిన సంగతి తెలుసుకున్నాడు. తన వంశోద్ధారకుడు ఉన్న కన్యాకుబ్జం వైపు అది వెళ్తున్నట్టు తెలుసుకున్నాడు. అక్కడ ఉన్న బభ్రువాహనుని, ఉత్తరని సంరక్షించవలసినది గా ఆదేశించాడు. అసలే చాలా దుస్సాధ్యమైన పని కాబట్టి, దివ్య దృష్టి (video cameras అనుకోవచ్చు) తో బభ్రువాహనుని, మరియు ఉత్తరని చూస్తున్నాడు అర్జునుడు. చివరికి వారు రామాలయం చేరుకోవడం తో ఊపిరి పీల్చుకున్నాడు.

    ఆ మరునాడు, తిరిగి దివ్య దృష్టి తో చూస్తున్న అర్జునుడికి ఈ కింది దృశ్యాలు పొడగాట్టాయి.

-- 2 --

    బభ్రువాహనుడు మైకం లోంచి లేచాడు. ఎదురుగా ఉత్తర ఇంకా స్పృహతప్పి ఉంది. అల్లంత దూరాన ఒక శకటం తమ వైపుగా రావడం కనిపించింది అతనికి. "కృష్ణుడే పంపించి ఉంటాడు", అనుకున్నాడతను. "దేవుడా! బాధ భరించ లేకున్నాను, నన్ను ఎవరైనా చంపివేయండి! అయ్యో!", అతి బాధాకరమైన ఆర్తనాదం అతనికి వినిపించింది. వస్తున్న కన్నీళ్లను దిగమింగుకొని, తన విల్లంబులను సరి చేసుకున్నాడు. ఆ ధ్వని వచ్చే దిశగా బాణాన్ని సంధించి వదిలాడు. ఆ ఆర్తనాదం ఆగిపోయింది. కృష్ణుడి ఆజ్ఞ ప్రకారం ఎట్టి పరిస్థితులలోను ఆ ఆలయాన్ని దాటి నగరం దిశగా వెళ్ళరాదు, అందుకే కేవలం బాణాన్ని సంధించాడతాను. కాని ఇంకొంతసేపటికే, ఎన్నో వందల వేల గొంతుల ఆర్తనాదాలు వినిపించడం మొదలుపెట్టాయి. ఖిన్నుడయ్యాడు బభ్రువాహనుడు. ఈసారి వస్తున్న కన్నీళ్లను ఆపుకోవడం అతని వశం కాలేదు. 

    నగరం లో పరిస్థితి హృదయవిదారకంగా ఉంది. రాజమందిరం తో సహా అనేక ఆకాశహర్మ్యాలు నేలమట్టం అయ్యాయి. అన్ని ఇళ్ళు, వాహనాలు, అంగళ్లు, గుళ్ళు గోపురాలు అన్నీ, కొన్ని వేల ఏళ్ళ క్రితం వదిలేసినట్టు శిధిలమయ్యాయి. అక్కడక్కడ శవాలు లెక్కపెట్టలేనంత పడి ఉన్నాయి. కొనఊపిరి తో అక్కడక్కడా ఉన్న వాళ్ళైతే, నరకయాతన అనుభవిస్తున్నారు. వాళ్ళ ఒళ్ళంతా బొబ్బలెక్కి, కదలటానికి వీల్లేకుండా ఉన్నారు. కొందరికి కళ్ళమీద బొబ్బలేక్కితే, కొందరికి కనుగుడ్డు పైన బొబ్బలు. కళ్ళు ముయ్యలేక, తెరవలేక ఉంది వాళ్ళ పరిస్థితి. కొందరికి నాలుక పైన బొబ్బలు, ఇంకొందరికి నాసికారంధ్రాలలో. శ్వాస తీసుకుంటే ప్రాణం పోయేలా ఉంది పాపం. కాని చాలామందికి ఇక్కడ, అక్కడ అని కాక మొత్తం ఒళ్ళంతా బొబ్బలెక్కాయి.

    అక్కడ radiation effect శవాలపైన కూడా ఉంది. ఎవరి మృతకళేబరం ఎక్కడ ఉందో చెప్పడం అసాధ్యం. కనీసం ఇంకో వారం రోజుల తరువాత కాని, ఆ ప్రాంతం లోకి ప్రాణి అన్నది అడుగుపెట్టడం ప్రమాదకరం. ఈ లోపు అనాధ శవాలు మురిగిపోవడం తప్ప, ఎవరు చేసేది ఏమిలేదు. ఆ ప్రాంతం లో blast జరిగిన తర్వాత చెట్లపైన, గుట్టలపైన వాలిన పక్షులు కూడా, ప్రస్తుతం ఆ radiation బారిన పడ్డాయి. కొన్ని తమ రెక్కలని కూడదీసుకోలేక పోతున్నాయి. కొన్నిటికి కళ్ళు పోయాయి. భయానకంగా ఉంది అక్కడ పరిస్థితి. 

-- 3 --

     ఇదంతా దివ్యదృష్టి తో చూస్తున్న అర్జునుడు ఒక్క సారి కళ్ళు తిప్పుకున్నాడు (కళ్ళ ముందు project అయ్యి వస్తున్నాయి ఈ దృశ్యాలన్నీ). ఏదో గుర్తుకి వచ్చినట్టు మరొక్కసారి నగరం వైపు దృష్టి సారించాడు. కృష్ణుడు పంపిన రధం రావడం, అందులోనికి స్ప్రుహలోనికి వచ్చిన ఉత్తరని బభ్రువాహనుడు ఎక్కించడం కనిపించాయి. నిర్లిప్తంగా దివ్యదృష్టిని ముగించాడు అతను. తన మనవడు, పాండవ వంశాంకురం బ్రతికాడన్నదానికన్నా, ఈ విలయం తాలూకు బాధే అతనికి ఎక్కువగా ఉంది. ఐతే, వర్తమానాన్ని ఒక పెద్ద చిలుక ద్వారా తన అన్నగారు, ధర్మరాజుకి పంపించాడు. 

    రధాన్ని ఎక్కిన తరువాత, కొంతసేపటికి ఉత్తరకి నొప్పులు మొదలయ్యాయి. కన్యాకుబ్జం నించి అవధకి వెళ్ళే దారిలోనే, ఒక చిన్న పల్లెటూళ్లో ప్రసవాన్ని చెయ్యవలసి వచ్చింది. ఐతే, పుట్టినవాడు మృతశిశువు. కన్యాకుబ్జం లోని పెనుగండమైన radiation తప్పించుకోగలిగారు కాని, blast తరువాత వచ్చిన వేడికి పాపం ఆ పసికందు నిలబడలేకపోయాడు. ఐతే "ఏమిచేస్తాం, ఎలా రాసిపెట్టివుంటే అలా జరుగుతుంది", అనుకున్నాడు బభ్రువాహనుడు. ఐతే ఉత్తరకి ఈ విషయ౦ ఎలా చెప్పాలో అతనికి అర్ధం కాలేదు.

    సరిగ్గా అదే సమయానికి శ్రీ కృష్ణుడు, దేవతల వైద్యుడిని అక్కడికి వెళ్ళమని పురమాయించాడు. ఒక Space Ship లో దిగిన ధన్వంతరి, ఆ సమయానికి అక్కడ ప్రత్యక్షం అయ్యిన (Tele Presence) శ్రీ కృష్ణుడు, దేవతల చికిత్సావిధానాలను ఉపయోగించి ఆ బాలుడిని పునరుజ్జీవింపచేసారు. కృష్ణుడి చేత పరీక్షింపబడిన వాడు కాబట్టి, అతడిని పరీక్షిత్తు అని అనడం జరిగింది. ఉత్తరకి ఈ విషయం ఎలా చెప్పాల్ల్రా అనుకుంటున్న బభ్రువాహనుడు, కాస్త స్థిమితపడ్డాడు. మొత్తానికి దుర్యోధనుడి పన్నాగం పారలేదు.

-- 4 -- 
     ఎట్టకేలకి యుద్ధం ముగిసింది. పైకి ఎంత గాంభీర్యంగా కనిపించినా, అందరికీ ఏదో ఒక వెలితి. తనకి విద్యనేర్పిన గురుదేవుల చిత్రపటాలకి ప్రణమిల్లినప్పుడల్లా, అర్జునుడి చేతులు వణికేవి. ద్రవుపదీ దేవిని కళ్ళల్లో కళ్ళుపెట్టి చూడలేకపోతున్నాడు అర్జునుడు. ఎందుకో ఆమె చేసిన ప్రతిజ్ఞలూ, ఆమెకోసం తాము చేసిన ఆనలూ నచ్చటం లేదు అతనికి. భీముడు బాగానే ఉన్నట్టున్నాడు, ఎందుకో ఈ మధ్య సురాపానాన్ని ఎక్కువగా చేస్తున్నాడనిపిస్తోంది. నకుల సహదేవులు, ఎక్కువగా కనిపించడం లేదు. అన్నగారు, ధర్మరాజు కూడా బాగానే ఉన్నాడు. ఆ మధ్య ధర్మజుని మందిరం లోనికి ఒకసారి వెళ్ళాడు అర్జునుడు, అంతా ఇదివరకటి లాగానే ఉంది, పాచికల మంటపం మటుకు గట్టి తెరలు వేసిఉంది.

    ఈ మధ్యలో శ్రీ కృష్ణుడు విచ్చేయడం జరిగింది. ఆ సందర్భం గా తన తమ్ముళ్ళందరినీ పిలిచి సమావేశం ఏర్పాటు చేసాడు ధర్మరాజు. ఆ సందర్భంగా కృష్ణుడు, కలి ప్రవేశ౦ జరిగిన సందర్భంగా భూమి మీద దేవతల ప్రమేయం (involvement) తక్కువగా ఉంటుందని, తను కూడా భూమిని విడిచి వెళ్ళిపోతానని, విష్ణువులో ఐక్యం అయిపోతానని చెప్పడం జరిగింది. పాండవులు దేవపుత్రులైనందువల్ల, చాల కాలం బ్రతుకుతారని, అందువల్ల విషయలోలురు కాకుండా ముక్తికోసం మాత్రమే ప్రయత్నించమని కూడా ప్రవచించాడు కృష్ణుడు. ఆ మాట విన్న ధర్మరాజు, మామూలు మనుషుల్లాగ, కొన్ని సంవత్సరాలు మాత్రమే జీవిస్తామని, ఆ పైన మోక్ష సాధన కోసమే ప్రయత్నిస్తామని మాట ఇచ్చాడు. కృష్ణుడికి వీడుకోలు పలికి, అందరూ తమ తమ పనుల్లో నిమగ్నమయ్యారు.

    ఎందరు మరచిపోయినా, మరచిపోయేందుకు ప్రయత్నించినా, అర్జునుడికి మాత్రం కన్యాకుబ్జానికి జరిగిన సంఘటన మరపురావడం లేదు. దానికి పరిష్కారాన్ని ఆలోచించాడు, అతడు. అందుకే ఒక రోజు, ఒక పదిమంది ఋషీవల్యులను పిలిపించాడు. వాళ్ళ సహాయంతో, అణ్వస్త్రాలకు విరుగుడు ఆలోచించాలనుకున్నాడు. ప్రపంచంలో ఏ ప్రదేశం కూడా, ఇక ముందెన్నడూ ఇటువంటి మహమ్మారి బారిన పడకూడదని అతని ఆశయం. మనుషులకు ఎప్పుడైనాసరే, కీడు చెయ్యగల లోహ/అణు/పరమాణు/plastic వస్తువులన్నింటినీ నశింపచెయ్యగల విరుగుడు కనిపెట్టమని వారిని ఆదేశించాడు. పర్యావరణ సమతుల్యతకి, ప్రాణి ప్రపంచమే (Through genetic engineering) సరైనదని దేవతలు చెప్పడం అతనికి గుర్తుంది.

     అనుకున్నట్టుగానే, ఋషులు 5 సంవత్సరాలు శ్రమించి, విరుగుడు తయారుచేసారు. అది ఒక Bacteria. దానిని ప్రాణి సంబంధితం (Organic) కాని వస్తువు దేనిపైన ఐనా వదిలితే, క్షణాలలో దానిని తిని, హాని కలుగజెయ్యని వాయురూపం లో విడిచిపెడుతుంది. చూసే కళ్ళకి అక్కడున్న వస్తువు క్షణాలలో మాయం అయ్యినట్టు అనిపిస్తుంది. ఐతే దానిని పర్యావరణం లోనికి వదిలేముందు, ఎక్కడైనా ఒక జనావాసం లేని ప్రదేశంలో పరీక్షించాలి (Field testing). అందుకే, దానికి ధాన్య కటకం నించి సముద్రంలో 180 యోజనాలు (సుమారు 3500 KM) దూరంలోఉన్న ఒక నిర్మానుష్యమైన దీవిని ఎంచుకున్నారు.

    ఆ bacteria నీటి temperature/తేమ లో మాత్రమే మనగలదు. ఐతే, ప్రాణి సంబంధితం కాని వస్తువు ఉన్నంత వరకూ భూమి పైన అయినా దానిని తిని జీవించగలదు. ఆ తరువాత మాత్రం నేల పైన జీవించలేదు. దీవి చుట్టూ నీటిలో ఒక మోస్తరు మందపాటి గొడుగు మాదిరిగా ఉంటుంది, అంతే. జాగ్రత్తగా దానిని తీసుకుని ఆ దీవి లోనికి ప్రవేశించారు, అర్జునుడితో పాటు మునులు, కొందరు పనివాళ్ళు. పరిస్థితులను చూసి, దానిని విడిచిపెట్టారు మునులు. వారి మాట మీద ఆ రాత్రి అక్కడే నిద్ర చేసి, తరువాతి రోజు బయలుదేరడానికి నిశ్చయించారు. 

    ఐతే, విధి రాతని ఎవ్వరూ మార్చలేరు. ఆ రోజు అక్కడ చేసిన ప్రయోగం వికటించింది. చిన్న చిన్న పురుగులను తినే, ఒక చెట్టు (లక్షల సంవత్సరాల క్రితం ఉండేది, ఇప్పుడు అంతరించిపోయింది), మనుషులని తినేదిగా మారిపోయింది. దాని శాఖలనించి అతి కష్టం మీద బయటపడ్డారు మునులూ, పనివాళ్ళు. ఈ విషయం తెలుసుకొన్న అర్జునుడు, ఇంక ఈ ప్రయోగాలను ఆపు చెయ్యమని ఆదేశించాడు. మరునాడు తెల్లవారుతూనే, అక్కడినించి పయనమయ్యారు వాళ్ళు. 

    రోజులు గడిచాయి. నెలలు గడిచాయి, నెలలు సంవత్సరాలయ్యాయి. అర్జునుడికి, ఇంకొకసారి ప్రయత్నించే వీలు చిక్కలేదు, ఈ లోపున అన్నగారు చెప్పినట్టు అశ్వమేధాలు, అన్ని చేస్తూనే వున్నాడు. ఇలా చూస్తుండగానే, అన్న గారు శ్రీ కృష్ణుడికి మాట ఇచ్చిన కాలం గడిచిపోయింది. చక్రవర్తి యుధిష్ఠిరుని ఆజ్ఞ మీద, అర్జునుడికి కూడా ఆయనని అనుసరించి మహాప్రస్తానం సాగించక తప్పలేదు. ఏమి చేస్తాం, కోరికలు తీరకపోతే మరుజన్మ ఉంటుందని, ఉండాలని తెలుసు, మోక్షసాధన యందు మనసు లగ్నం కాదని తెలుసు, కాని దేవతలకు ఇచ్చిన మాట తప్పడం ఇష్టం లేదు. అంతా ఆ కృష్ణ పరమాత్ముడే చూసుకుంటాడు.

-- (సశేషం) -- 

Friday, January 11, 2013

అర్జునుడు - X


    అర్జున్ కళ్ళు తెరిచి చూసాడు. నిద్ర నించి అప్పుడే లేచిన తనకి, పక్కనే పడుకున్న శైలజ కనిపించింది. తన కళ్ళల్లో నీళ్ళని తనకి తెలియకుండానే తుడుచుకున్నాడు అర్జున్. అర్జునా! కేక మళ్ళీ వినిపించింది. సందేహం లేదు, రాజ గురువుది, ఆ కేక. ఈ లోపులో ఒక బాణం రివ్వున ఎగసి, తన వెనుక  ఉన్న గోడకి గుచ్చుకుంది. శైలజ దిగ్గున లేచింది.

    కత్తి, డాలు తో, యోధుని get-up  లో బయటికి వచ్చాడు అర్జున్. కోట గోడల దగ్గర, ద్వారం వద్ద ఉన్న సైనికులు బాణాల కి మరణించారు. ఎదురుగా చెక్క మరియు రాతి weapons  తో ఉన్నారు, ఫిలిప్పీన్స్ సైనికులు. పున్నమి చంద్రుని వెలుగులో, ఎత్తైన ఆ కోట నించి  బాణాలని తప్పిస్తూ, కిందకి దిగుతూ వస్తున్నాడు అర్జున్.

    వస్తూనే, తన కత్తి వేటుకి ఇద్దరిని చంపాడు అర్జున్. ఇంకా సైనికులు చాల మంది ఉన్నారు. ఫిలిప్పీన్స్ సైనికులని చంపుతూ వస్తున్నాడు అర్జున్. అప్పటికే చాలా మంది దీవి లోని వాళ్ళు చనిపోయారు నిద్ర లో ఉన్న వాళ్ళని అలాగే చంపేశారు వచ్చిన సైనికులు. చిన్న పెద్ద ముసలి ముతక తేడా లేకుండా అందరూ ఊచ కోత అయిపోయారు.

    మనసు నిండా బాధతో, అందరినీ తన కత్తికి ఎరగా వేస్తున్నాడు అర్జున్. అంతా అయిపొయింది. రాజ గురువు తో  సహా అందరూ, ఆ సైనికుల బాణాలకి బలి అయ్యారు. దీనికితోడు, రాజ గురువు తపోశక్తికి ఇంత కాలం ఆగిన, ఆ మాంసం తినే చెట్టు, ఇంకా చనిపోయిన వాళ్ళ bodies ని లోపలకి లాక్కుంటోంది. ఇంకెంతో సమయం ఆ దీవిలో ఉండటం మంచిది కాదు.

    అందరినీ చంపిన అర్జున్ కాలిని ఎవరో పట్టుకున్నారు. పడిపోబోయి నిలదొక్కు కున్న, అర్జున్ వెనక్కి తిరిగి చూసాడు. అది రాజ గురువు చెయ్యి. కోన ఊపిరితో ఉన్న అతను, అర్జున్ సహాయంతో కొద్ది గా లేచాడు. అర్జున్ కళ్ళల్లో నీళ్ళు. ఆ దీవి ప్రజానీకాన్ని తన వారుగా చూసాడు అర్జున్, తను చెయ్యగలి గింది చేసాడు, కాని ఈ రోజు తనంటే ప్రేమ చూపిన ఇక్కడి వాళ్ళు ఒక్కరూ మిగల లేదు. పల్లె జనం అమాయకత్వం, తన మీద వాళ్ళ నమ్మకం అన్నీ వమ్మయి పోయాయి ఈ రోజు.

    చూస్తుండ గానే, అర్జున్ నుదుటి మీద, విభూతి, తన చేతిలోనిది పెట్టాడు రాజ గురువు. ఏదో మంత్రాలు చదువుతున్నాడు, పెట్ట గానే అర్జున్ కి ఎదో కరెంటు ఒంట్లో ప్రవహించినట్టు అయ్యింది. వెనక్కి పడిపోయాడు అర్జున్. రాజ గురువు ఆఖరి శ్వాస విడిచాడు.

- 2 -
    కొంత సేపటికి అర్జున్ లేచాడు. తీవ్రమైన వాన పడుతోంది. అర్జున్ లేవ గానే ఆగిపోయింది. అర్జున్ పైకి లేచాడు. తల కొంచెం నెప్పి గా ఉంది తల పట్టుకున్నాడు. వాన వెలవడం తోనే, మాంసం తినే చెట్టు కొమ్మలు మళ్ళీ విరుచుకు పడుతున్నాయి. మిగిలిన శవాలని అవి లాక్కుంటున్నాయి . అర్జున్, ఊగుతూ తల పట్టుకుని నడుస్తున్నాడు.

"శైలజ, కరక్టే, శైలజ", ఎలా ఉందొ ఏమిటో. ఎదో trance లో ఉన్నట్టుగా పరిగెడుతూ కోట మెట్లు ఎక్కుతున్నాడు అర్జున్.

- 3 -
    కొంత సేపటికి స్పృహ కోల్పోయిన శైలజ ని రెండు చేతులతో పట్టుకుని, కిందకి వచ్చాడు అర్జున్. అర్జున్ పరిగెడుతున్నాడు, తపోశక్తి కా అన్నట్టు, అతని దగ్గరికి వస్తే కాలిపోతున్నాయి ఆ కొమ్మలు. దీవి వదలి పోవాలి, ఇంక తప్పదు. ఈ మొక్కలు రాజ గురువు చావుతోటే బలం పుంజుకుంటున్నాయి. దీవి వదలి శైలజ తో పరిగెడుతున్న అర్జున్ వెనుకగా ఆ దీవి మొత్తం ఆక్రమించు కుంటున్నాయి ఆ మొక్కలు. అన్ని ఇళ్ళల్లోను, దీపాలు ఆరి పోతున్నాయి

    ఫిలిప్పీన్స్ సైనికులు వచ్చిన చెక్క బోట్లలో ఒక దానిని తీసుకున్నాడు అర్జున్. శైలజ ని ఆ అర్ధ రాత్రి ఎక్కించుకుని ఆ బోటు నడుపుతూ వెళ్ళాడు అర్జున్. కొంత దూరం వెళ్ళిన అర్జున్ కి కనిపించింది, దీవి లో తన ఎత్తైన కోటలోని దీపం చివరి గా ఆరిపోవడం. దీవి అంతటినీ ఆక్రమించాయి ఆ మాంసం తినే మొక్కలు. వాటి ధాటికి, దీవిలోని బాక్టీరియా సైతం అంతరించింది. మిగతా ప్రపంచం లో కొన్ని లక్షల సంవత్సరాల క్రితం అంతరించిన ఆ మొక్క ఆ దీవి లోని బాక్టీరియా ని నాశనం చేసింది.

- 4 -
    అక్కడికి కాస్త దూరం లో ఉన్న ఒక దీవి మీదకి వెళ్లారు వీళ్ళు.

- 5 -
    ఆ బిల్డింగ్ అంతా కోలాహలం గా ఉంది. లోపల మిలిటరీ దుస్తులు ధరించిన చాలా మంది మగ వాళ్ళు, గౌన్లతో ఉన్న ఆడ వాళ్ళు ఉన్నారు. ఏదో పార్టీ లా ఉంది. ఫిలిప్పీన్స్ అధ్యక్షుడు, రఘునాథ్, సొన్వక్ అందరూ ఉన్నారు. అధ్యక్షుడు రఘునాథ్ ని అందరికీ చూపిస్తున్నాడు. రఘునాథ్ జోక్స్ వేస్తూ అందరితో మాట్లాడుతున్నాడు కాసువల్ గా.

    మొత్తానికి ఈ టెక్నాలజీ (ఆన్వస్త్రాలని నాశనం చేసే వైరస్) ని చాలా ఎక్కువ మొత్తానికి రష్యా దేశానికి అమ్మడానికి నిశ్చయించారు. అందుకు కొనుక్కునే delegates, రష్యా వాళ్ళు, రష్యన్ ఆర్మీ కి చెందిన, ఉన్నత మిలిటరీ ఆఫీసర్ గోర్ స్కీ.  అక్కడే ఉన్నారు. దీనంతటికీ మూలం రఘునాథ్ కాబట్టి అతనికి, "King's gallantry Award", ఫిలిప్పీన్స్ దేశం లోనే గొప్పదైన మెడల్ ఇస్తున్నారు. అందుకే ఈ పార్టీ.

    చివరికి ఆ మెడల్ ఇచ్చే టైం వచ్చింది. Announcement, మధ్యలో "Mr. రఘునాథ్" అని వినిపించడంతో, అందరూ చప్పట్లు కొట్టారు. రఘునాథ్ నవ్వుతూ dais మీదకి ఎక్కాడు. ఫిలిప్పీన్స్ అధ్యక్షుడు, రఘునాథ్ ని కావలించుకుని, గోల్డ్ మెడల్ వేసాడు.

అధ్యక్షుడు: (మైక్ దగ్గరగా) ఫిలిప్పీన్స్, నెంబర్ 1... (చెయ్యి పైకెత్తాడు, జై కొడుతున్నట్టు. అందరూ స్రుతి కలిపారు. తర్వాత చిన్న నిశ్శబ్దం).

ఆ నిశ్శబ్దం లో అందరూ రఘునాథ్ కేసు చూస్తున్నారు.

రఘునాథ్: To Philippines, (Toast చేస్తున్నట్టు, తన చేతిలోని వైన్ గ్లాస్ పైకెత్తి తాగాడు, అందరూ అదే చేశారు).

రఘునాథ్: (స్పీచ్ కంటిన్యూ చేస్తూ) చాలా మంది అడుగుతూ ఉంటారు, ఇండియా మీ దేశం కదా అని, కాని నేను పుట్టింది ఇండియా అయినా, నాకు తిండి పెట్టింది ఫిలిప్పీన్స్. ఇండియా నా దేశం కాదు, నిజానికి ఫిలిప్పీన్స్ కూడా నా దేశం కాదు. (అధ్యక్షుడితో సహా అందరికీ కళ్ళు తిరుగుతున్నట్టు ఉన్నాయి ...).

రఘునాథ్: (టోన్ పెంచి), ఎవడు చెప్పాడ్రా ఫిలిప్పీన్స్ నంబర్.1 అని, (అందరికి ఒళ్ళు నీలం గా మారడం మొదలైంది ...) ఇప్పుడు మన దగ్గరే కొంటారు, రేపు మనల్ని బతక నివ్వరు, అదే పెట్టి మననే కొడతారు (చావు బతుకుల మధ్య ఉన్న గోర్స్కి ని చూపిస్తూ అన్నాడు). అయినా ప్రపంచ దేశాల మధ్య శాంతి ఒక బూటకం, అది ఉండదు, ఉన్నా నేను ఉండనివ్వను.

రఘునాథ్: ఫిలిప్పీన్స్ నెంబర్ 1 యేరా, నెంబర్ 1 యే. కాని ఆ నంబర్ 1 దేశానికి, రాజు ఎవరో తెలుసా, నేను. (తన కేసి చూపిస్తూ, వేలుతో ...). (Dais  దిగుతూ, మళ్ళీ తనే, ఇది నంబర్ వన్నె, కాని మిగతా వన్నీ జీరోస్, అంతే.) విష ప్రయోగం తో చాలా మటుకు ఫిలిప్పీన్ జనరల్స్ ని చంపి, గద్దెనెక్కాడు రఘునాథ్.

- 6 -
    ఆ దీవిలో ఒకరి సహాయంతో శైలజ ని డాక్టర్ దగ్గరికి తీసుకు వెళ్ళాడు అర్జున్. ఐప్పుడు శైలజకి బాగానే ఉంది, పడుకుని మాట్లాడుతోంది, స్పృహ లోకి వచ్చింది. మళ్ళీ వాన మొదలైంది. డాక్టర్ తో upstairs లో శైలజని ఉంచి, మందుల కోసం కిందకి దిగాడు అర్జున్. అప్పుడే టీవీ లో ఏదో వస్తోంది. టీవీ లో రఘునాథ్...

రఘునాథ్: I am the new dictator of Philippines, నేను ఫిలిప్పీన్స్ దేశానికి కొత్త రాజుని. ఫిలిప్పీన్స్ కే కాదు, ఈ యావత్ ప్రపంచానికి నేనే రాజుని. నా మాట విని, నేను చెప్పిన డబ్బు ఇవ్వడానికి ప్రపంచ దేశాలు అన్నీ రెడీ అవ్వండి. లేదా మీ దేశం లో ఒక్క ప్రాణి కూడా మిగలదు, ఈ రాత్రికి శాంపిల్ గా నాలుగు దేశాలని నాశనం చేస్తున్నాం, అవి ఏమిటి అనేది ఇంకో గంట లో మీకు తెలియబోతోంది. (Communication cut అయ్యింది).

ఇది వింటున్న అర్జున్ తో ఒక ఫిలిప్పీన్స్ దేశస్తుడు, ఆ టీవీ దగ్గరి వాడు,

ఫిలిప్పీన్స్ వాడు: ఇతనే మా కొత్త పాలకుడు, ఇతని పేరు రఘునాథ్. పిచ్చివాడు, అమెరికా లాంటి పెద్ద పెద్ద దేశాలపై కయ్యానికి కాలు దువ్వుతున్నాడు. ఇతనితో పాటు, మా దేశం నాశనం అవుతుందేమోనని భయం గా ఉంది. (భయం కూడిన కళ్ళతో అన్నాడు)

ఇది విన్న అర్జున్ వెంటనే, పరుగు పెట్టి, సముద్రం వేపు వెళ్ళాడు. ఒక్క ఉదుటన సముద్రం లో దూకి, ఈత కొట్టడం మొదలు పెట్టాడు.

- (సశేషం) -

Monday, December 24, 2012

చంద్ర స్పర్శ - II

        రఘుపతి కి ఇంటి నించి ఫోన్ వచ్చింది.

రఘుపతి భార్య: ఏమండి, ఇవాళ మీ పుట్టిన రోజు మరిచిపోయారా?

రఘుపతి: (తల మీద చేతితో రాస్తూ ...) అరె, పని హడావిడిలో మర్చిపోయాను.

భార్య: మీరు మర్చి పోతారని నాకు తెలుసండి. అందుకే ఆంజనేయుడి ప్రసాదం, తాయెత్తు బాగ్ లో ఉంచాను. తీసుకుని, చేతికి కట్టుకొండే? (చెప్పింది)

రఘుపతి: రాజీ, నాకివన్నీ ఇష్టం ఉండవని నీకు తెలుసు కదరా. ఆంజనేయ స్వామి ప్రసాదం అంటే ఒకే, ఇంకా ఈ తాయెత్తు లేమిటి, చిన్న పిల్లల్లాగా?

భార్య: కట్టుకోండి లేదంటే నామీద ఒట్టే. (చెప్పేసింది).

రఘుపతి: నీకు నామీద ఉన్న concern  కి ఒకే అనుకో, కానీ, ఈ జాతకాలు, తాయెత్తులు, నాకు ఇష్టం ఉండవు నీకు తెలిసినదే కదా.

భార్య: మీదంతా వితండ వాదం. అయినా, ఎక్కడెక్కడో ఉంటారు, ఏవేవో కేసులంటారు, మన జాగ్రత్త లో మనం ఉండాలి కదండీ.

రఘుపతి: అంటే ఇప్పుడు ఏమిటి రాజీ, నా revolver నాకు హెల్ప్ చెయ్యదా ఏమిటి, నా ట్రైనింగ్ నా చదువు అన్నీ ... (ఇంకా ఏదో చెప్తున్నాడు).

భార్య: అబ్బ ఊరుకోండి. అయినా చెప్పిన జాతకం లో ఎన్ని జరిగాయి మనకి, అన్నీ మర్చిపోయారా.

రఘుపతి: (నిట్టూరుస్తూ...) అంటే, ఏమిటి, ఈ తాయెత్తు నేను కట్టుకోవాలి, అంతే కదా! ఓకే (కట్టుకుంటూ)

భార్య: Good boy!

రఘుపతి: నీకోసమే కట్టుకున్నాను రా, అయినా మన ఫ్యూచర్ మనకే తెలియదు ఇంకా ఎవడికో ఎలా తెలుస్తుంది చెప్పు!

- 2 - 

Tuesday, December 11, 2012

వల్లి (పిచ్చి, ప్రేమ, కథ)

టీవీ 19 న్యూస్ లో వస్తోంది. Live గా అవార్డ్ ల హాల్ ముందు నించి కవర్ చేస్తున్నారు.

టీవీ 19: జానపద కళా ప్రపూర్ణ, జానపద కథల సామ్రాట్, గోల్డెన్ హాండ్ "సాహితి వర్మ" గారు, ఇప్పుడే వస్తున్నారు. ఆయన కారు బంజారా హిల్స్ దాటిందని ఇప్పుడే అందిన వార్త. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చే పద్మ శ్రీ అవార్డ్ కి, ఆయన ఎంపిక అవ్వడం ముదావహం. ఈ లోపులోనే ఆయన రాసిన కథకి, ఎనిమిది నంది అవార్డులు రావడం నిజంగా, గొప్ప విషయం. ఈ విషయం పైన మీ కామెంట్స్ ఏమిటి? (స్టూడియో కి కాలు transfer  చేస్తూ అంది ...)

స్టూడియో: నిజంగా, మన తెలుగు కథల్లో మనదనేది, తగ్గిపోతోంది, ఇప్పుడు పరిస్థితి ప్రకారం చూస్తె, అసలు తెలుగు కథలు తెలుగు లాగానే ఉండటం లేదు. అటువంటి సమయం లో, మళ్ళీ ఆ పాత "కత్తి కాంతారావు" ని తెర మీద ఆవిష్కరించడం అనేది, చాలా గొప్ప విషయం. దాంతో పాటుగా, మంచి viewership, మంచి అవార్డులు ఒకే సారి, ఆ..., కొట్టెయ్యడం అనేది, చాలా గొప్ప విషయం. నిజంగా వర్మ గారు, మన తెలుగు వాడని చెప్పుకోవడానికి నేను చాలా గర్వ పడుతున్నాను.

-- 2 --

టీవీ 19: అలాగే ఇప్పుడు వర్మ గారు వచ్చేసారు. ఆయననే అడుగుదాం. (కారు దిగిన వర్మ తో ...)

టీవీ 19: వర్మ గారు, "what is your secret of success?"

వర్మ: నవ్వుతూ, మా అమ్మా నాన్నల ఆశీర్వాదం, తెలుగు ప్రజల ఆకాంక్ష, (ఈ మాట వింటూనే అక్కడ ఒక పెద్ద roar  వినిపించింది), నా నిరంతర ఆపేక్ష (ముగించాడు).

టీవీ 19: (ఇంక ముగిస్తూ) చూసారు కదండీ, ఇది మన తెలుగు ముద్దు బిడ్డ వర్మ గారి అంతరంగం. చూస్తూనే ఉండండి టీవీ 19, మీ ఫేవరెట్ న్యూస్ చానల్.

-- 3 --

అవార్డులు అయ్యాక, జనాల హర్ష ధ్వానాల మధ్య, కారు ఎక్కి కూర్చున్నాడు వర్మ. కారులో ఉన్నాడు మామ, తనకి వరసకి మామయ్య అవుతాడు. నేనే తెచ్చి ఇంట్లో పెట్టుకున్నాను అని, అందరితోటి చెబుతాడు వర్మ. కానీ, అవకాశాల కోసమని హైదరాబాద్ వచ్చిన మామని ఒక ఘోస్ట్ రైటరు గా, ఉపయోగించుకుంటున్నాడని ఎవరికీ తెలియదు. ఇందాకా చెప్పిన "ఆ తెలుగు ప్రజల ఆకాంక్ష" డయలాగు కూడా మామ రాసిందే. ఎప్పుడు అదో నవ్వు నవ్వుతూ ఉంటాడు మామ,  టీవీ వాళ్లకి కూడా ఇదే చెప్తాడు వర్మ.

వర్మ: చంపేస్తున్నారు, చూసావు కదా. (చేతి వేళ్ళు దగ్గరగా పెట్టి, అక్షింతలు వేస్తున్నట్టు) అతి చిన్న వయసులోనే పద్మశ్రీ సంపాదించిన వర్మ గారు (నవ్వుతున్నాడు. ఒకింత గొప్పగా నవ్వుతున్నాడు. మామ కూడా అదో రకం గా నవ్వుతున్నాడు)

వర్మ సంపాదించిన ఆస్తి, ఒక 1000 కోట్లు ఉంటుందని తెలిసిన వాళ్ళు అంటారు, కాని నిజం ఏమిటో ఎవరికీ తెలియదు. అతనికి చాలా మంది ఘోస్ట్ రైటర్స్ ఉన్నారని, అన్నారు కొందరు, కాని ఎవరికీ ఆధారాలు దొరక లేదు.
అతనికి అంత సీను లేదని అన్న వాళ్ళూ ఉన్నారు, వాళ్ళు చివరికి ఇండస్ట్రీ లో బేరాలు లేక ఇంటికి పోవాల్సి వచ్చింది. మొత్తానికి అతని సీక్రెట్ ఏమిటో ఎవరికీ తెలియదనే చెప్పాలి.

-- 4 --

కారు లో అందరూ నవ్వుతున్నారు. వర్మ అయితే చాలా నవ్వుతున్నాడు, మామ నవ్వు షరా మామూలే. ఇంతలో వర్మ ఫోను రింగు అవుతోంది. వర్మ ఫోను తీసాడు.

వర్మ: (నవ్వు గొంతు తోటి) హలో...!

అవతలి వైపు: నాకు నీ సీక్రెట్ తెలుసు.

అది వింటూనే వర్మ మొహంలో రంగులు మారాయి.

వర్మ: (మరొక్క సారి కన్ఫర్మ్ చేసుకుందామని) హలో, హలో!

అవతలి వైపు: నాకు నీ రహస్యం తెలుసు,

వర్మ: ఏమిటి నువ్వు మాట్లాడు తున్నది ఏమి అర్ధం కావటం లే... (పక్కనే ఉన్న మామ కేసి చూస్తూ, ఎవరికీ తెలియకూడదని లో- వాయిస్ లో ...)

వర్మ పూర్తి చేసే ముందే అవతలి వైపు నించి,

అవతలి వైపు: ఒక అమ్మాయి. ఒకే ఒక అమ్మాయి. ఒక అమ్మాయి, పేరు చెప్పనా! ఆ?

వర్మ: (ఈ సారి గట్టి గొంతు తోటి) వద్దు.

అవతలి వైపు: అలా రా దారికి. నేను చెప్పిన చోట, చెప్పినప్పుడు కాలు, అంటే, ఓకేనా!

వర్మ: ఓకే!

అవతలి వైపు: (ఎదో చెప్పాడు)... ఇప్పుడు ఫోన్ పెట్టేయ్, ఒకే!


వర్మ: ఓకే!


మామ ఎప్పటిలా నవ్వుతూనే ఉన్నాడు, వర్మ మొహం లోనే నవ్వు లేదు. ఎలాగో ఇంటికి చేరాడు వర్మ.

(సశేషం)